Bericht nr 19 31/10/2022
   Herinneringmemoire.be voor
slachtoffers van het nationaal-socialisme

Lees het
Bericht nr. 19 on-line

Aan de Vriendenkring/Amicale Sonnenburg
Aan verenigingen, belanghebbenden en al wie begaan is met
herinnering/herdenking van de slachtoffers van WO2.

Neem deel aan de enquête over
herinnering, oordeel en kennis van de tweede wereldoorlog

Voor wie nog niet in kennis is met de belangwekkende Wetenschappelijke enquête over de Tweede Wereldoorlog, herinnering, oordeel en kennis van oa Koen Aerts van de Ugent, vindt langs de voormelde link alle verdere informatie. De enquête van 7 blz start onderaan en gaat verder langs de knop 'Volgende'.

Voor de Franstalige versie van de enquête, zie Enquête scientifique sur la Seconde Guerre Mondiale.

Bij het aanklikken van de link kom je op een van je accounts terecht, je kan een andere account of emailadres invullen en zo het formulier verder invullen.

Hieronder hernemen we de toelichting zoals ze te vinden is langs de linken, eerst in het Nederlands, dan en Français.

Nederlands

Enquête Tweede Wereldoorlog - Herinnering, Oordeel en Kennis

Algemeen

 
Deze enquête kadert in een langlopend onderzoeksproject (FED-tWIN People@war) naar de sociale geschiedenis en impact van de Tweede Wereldoorlog, uitgevoerd aan de Universiteit Gent en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma-Rijksarchief). De hieronder verzamelde persoonlijke identiteitsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. Het is bovendien altijd mogelijk om geen antwoord te geven, met de afkorting GA (Geen Antwoord). De eventueel publieke communicatie over de resultaten van deze enquête zal letterlijke antwoorden of citaten enkel gebruiken indien geanonimiseerd.
 
Behalve de vragen die polsen naar de herinnering, het oordeel en de kennis over het verleden informeren we op het einde ook of u over bronnen beschikt die ons toelaten de studie naar de Tweede Wereldoorlog te verrijken en uit te breiden met het perspectief van de mensen die het zelf hebben meegemaakt. We denken daarbij in het bijzonder aan dagboeken, maar ook brieven, foto's, memoires en eventueel andere documenten.
 
De verzamelde gegevens dienen twee doelen:

1. ze laten ons toe om contact op te nemen voor eventueel vervolgonderzoek of wanneer u relevant (familie-)archief signaleert;

2. ze helpen om in de inhoudelijke analyse op zoek te gaan naar patronen die meer inzicht geven in de wijze waarop onze blik op het verleden al dan niet betekenisvol bepaald wordt door allerlei factoren zoals geslacht, leeftijd, opleiding enzovoort.

Praktisch

  • Elk vak dient beschreven te zijn, maar indien u op bepaalde vragen geen antwoord wenst te geven, dan volstaat de afkorting GA (Geen Antwoord). Bijv. uw naam en uw voornaam of andere biografische informatie zijn niet verplicht op te geven.
     
  • Indien de vraag niet van toepassing is, dan volstaat de afkorting NVT (Niet Van Toepassing).
  • Indien er ruimte is om vrij en uitgebreid te antwoorden, kiest u uiteraard zelf in welke mate en hoeveelheid u graag antwoordt, uitwerkt en specificeert. Op het einde van de vragenlijst voorzien we ook extra ruimte voor opmerkingen.

Uiteraard hebben we alle begrip indien u niet zomaar op alle vragen wenst te antwoorden. Hoewel een volledig ingevuld formulier het meest geschikt is voor een degelijke vergelijking, zijn ook de onvolledige formulieren nog erg bruikbaar.
 
Hierna volgen nog 6 secties met telkens een beperkt aantal vragen. De meeste zijn meerkeuzevragen, waardoor het invullen van de enquête niet lang duurt.

Dank bij voorbaat. 

Voor meer informatie: koen.aerts@ugent.be

Français

Enquête sur la Seconde Guerre mondiale - Mémoire, jugement et connaissance

Généralités

Cette enquête s’inscrit dans un projet de recherche à long terme sur l'histoire sociale et l'impact de la Seconde Guerre mondiale ((FED-tWIN People@war). Il est mené à l'Université de Gand et au Centre d'Etude Guerre et Société (CegeSoma / Archives de l’Etat). Les données d'identité personnelles collectées ci-dessous sont traitées de manière confidentielle et ne sont pas transmises à des tiers. En outre, il est toujours possible de ne pas répondre, en utilisant l'abréviation PDR (Pas De Réponse). Toute communication publique éventuelle relative aux résultats de cette enquête n'utilisera les réponses ou les citations littérales que si elles ont été anonymisées.

Outre les questions qui renvoient à la mémoire, au jugement et à la connaissance du passé, nous vous demanderons également à la fin de ce questionnaire si vous disposez de sources qui nous permettraient d’élargir et d'enrichir l'étude de la Seconde Guerre mondiale au travers du témoignage de personnes qui l'ont-elles-mêmes vécue. Nous pensons en particulier aux journaux intimes/personnels, mais aussi aux lettres, aux photos, aux mémoires et éventuellement à d'autres documents.

Les données sont recueillies pour satisfaire deux objectifs :

1. Nous permettre de vous contacter pour d'éventuelles recherches complémentaires ou dans le cas où vous signalez des archives (familiales) pertinentes ;

2. Nous aider, dans l'analyse du contenu, à rechercher des modèles qui permettent de mieux comprendre la manière dont notre vision du passé est déterminée, de manière significative ou non, par toutes sortes de facteurs tels que le sexe, l'âge, la formation, etc.

En pratique

  • Chaque thème doit être abordé, mais si vous ne souhaitez pas répondre à certaines questions, l'abréviation PDR (Pas De Réponse) suffira. P.e. votre nom et prénom ou d'autre information biographique ne sont pas obligatoires.
     
  • Si la question n’est pas d’application, l'abréviation PDA (Pas D’Application) suffira.
  • S'il y a de la place pour répondre librement et plus longuement, vous pouvez bien sûr choisir dans quelle mesure et jusqu'à quel point vous voulez élaborer et préciser votre réponse. À la fin du questionnaire, nous prévoyons également un espace supplémentaire pour les commentaires/remarques.

Bien entendu, nous comprenons parfaitement, le cas échéant, votre souhait éventuel de ne pas répondre à toutes les questions. Bien qu'un formulaire entièrement rempli soit le plus approprié pour une comparaison correcte, les formulaires incomplets restent également très utiles.

Vous trouverez ci-dessous 6 sections avec un nombre limité de questions pour chacune d’entre elles. La plupart des questions sont à choix multiples : ainsi, répondre à l'enquête ne vous prendra pas beaucoup de temps.

Merci d’avance.
 
Pour infos: koen.aerts@ugent.be

Met vriendelijke groeten,

Namens de Vriendenkring Sonnenburg,
Lia Hermans en Jan Hertogen, medewerkers
www.herinneringmemoire.be
info@herinneringmemoire.be