Voorstellen Europese projectwerking door Vriendenkring Sonnenburg
Vooraf doorgemaild en ter beschikking gesteld op 20/02/2016 -
Ronde Tafel

 

Voorstel te realiseren projecten met inbreng van subsidies van de Europese Commissie:

  1. Oplijsten van alle Belgische gevangenen in de Duitse gevangenissen onder het nationaalsocialisme
  2. In kaart brengen van alle herdenkings- en herinneringsmomenten en –plechtigheden in Europa voor slachtoffers van het nationaalsocialisme en dit toegankelijk maken op het internet

 Met financiële ondersteuning door: HET PROGRAMMA "EUROPA VOOR DE BURGER" 2014-2020

Door projecten te financieren waarin burgers kunnen participeren, stimuleert het programma de gezamenlijke geschiedenis en waarden van Europa en zorgt het ervoor dat de burgers de ontwikkeling van de Unie gaan beschouwen als iets waar zij persoonlijk belang bij hebben.

Doel van het Onderdeel Europees Gedenken: het creëren van een sterker bewustzijn op het gebied van gedenken, gezamenlijke geschiedenis en de waarden en het doel van de Unie om vrede, haar waarden en het welzijn van haar inwoners bevorderen door debat, reflectie en netwerkontwikkeling te stimuleren.

De jaarlijkse prioriteiten worden bekendgemaakt op de websites van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) en van de Europese Commissie. http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

ACTIESUBSIDIES kunnen worden toegekend voor projecten, dus voor acties met een beperkte looptijd waarin voorgestelde specifieke activiteiten worden uitgevoerd.

Deadline voor het indienen van de aanvraag: 1 maart.

Subsidialiteitsperiode: de projecten moeten beginnen tussen 1 augustus van het jaar van de deadline en 31 januari van het jaar na de deadline.

De aanvragers dienen uiterlijk vier maanden na de uiterste indieningstermijn over de uitslag van de selectieprocedure worden geïnformeerd.

Pas na afronding van de selectieprocedures worden de lijsten van geselecteerde projecten op de volgende website bekendgemaakt: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php

Bovendien worden de aanvragers schriftelijk op de hoogte gesteld.

De statistieken betreffende succesvolle aanvragen in het kader van het voorafgaande programma kunnen worden geraadpleegd op: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/statistics_en.php

Begroting voor het onderdeel Europees gedenken +/- 37 miljoen euro voor 7 jaar, gemiddeld 5,3 miljoen euro per jaar.

AANVRAAGPROCEDURE:

De projectvoorstellen moeten worden ingediend met gebruikmaking van het elektronische subsidieaanvraagformulier (eForm).

Stap 1: Registratie van de organisaties

Om een aanvraag in te dienen, moeten de aanvragers en alle organisaties die aan de aanvraag zullen deelnemen, op het aanvraagformulier hun deelnemeridentificatiecode (DIC) invullen. De DIC kan worden verkregen door de organisatie in het unieke registratiesysteem op het Deelnemersportaal onderwijs, audiovisuele media, cultuur, burgerschap en vrijwilligerswerk te registreren.

Daarnaast moeten aanvragers (en alleen aanvragers) ook de volgende documenten indienen:

• formulier "Juridische identiteit" (aanvragers vinden de juiste formulieren op het volgende adres: http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm ),
• formulier "Financiële identificatiegegevens", volledig ingevuld en gewaarmerkt door de bank, bij voorkeur samen met een kopie van een recent bankrekeningafschrift (zie het desbetreffende formulier "Financiële identificatiegegevens" voor ieder land op het volgende adres:
http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm)

Informatie over hoe u kunt registreren, vindt u op de portaalsite op het volgende adres: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Stap 2: Aanmaken en invullen van het eForm

Wanneer u stap 1 heeft uitgevoerd, moet u naar de eForm Homepage van EACEA gaan en uw eForm aanmaken door op "Create new application eForm" te klikken.

U moet alle gegevensvelden van het eForm invullen. Daarnaast moet u de documenten die als integrerend onderdeel van de aanvraag worden beschouwd, invullen en bij het eForm voegen.

Een succesvol ingediende aanvraag MOET voorzien zijn van een indieningsnummer, dat automatisch wordt geregistreerd bij de indiening.

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u in de "Proposal Submission User Guide: How to create, complete and submit an Application eForm" op de website van het EACEA.

Het EACEA kan om de volgende documenten verzoeken:

• een kopie van een officieel btw-document indien uw organisatie een btw-nummer heeft;
• een kopie van de resolutie, de wet, het decreet of het besluit tot oprichting van de organisatie in kwestie (alleen voor non-profitorganisaties en stedenbandencomités);
• het formulier "Financiële draagkracht": alleen voor niet-publiekrechtelijke organisaties indien de aangevraagde subsidie hoger is dan 60 000 EUR. In dat geval moet de jaarrekening (inclusief de balans en de winst-en-verliesrekening en de toelichtingen) voor het laatste afgesloten boekjaar bij het volledig ingevulde formulier "Financiële draagkracht" worden gevoegd.

De officiële formulieren zijn eveneens hier te downloaden: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

De selectieprocedure (algemene en specifieke criteria), en de financiële en contractuele voorwaarden voor het ontvangen van subsidies van de Europese Commissie staan beschreven in hoofdstuk 2 en 3 van de Programmagids “Europa voor de burger” 2014-2020.

De aanvragers en hun partners moeten ofwel publiekrechtelijke organisaties ofwel non-profit organisaties met rechtspersoonlijkheid zijn.

Specifieke criteria voor projecten betreffende Europees gedenken:

A. Aanvrager en partners

1. Soort organisatie: Publiekrechtelijke lokale/regionale overheden of non-profitorganisaties, inclusief maatschappelijke organisaties, verenigingen van overlevenden en cultuur-, jongeren-, onderwijs- en onderzoeksorganisaties, verenigingen van partnersteden.
2. Aantal partners. Bij een project moeten organisaties uit minstens één lidstaat betrokken zijn. Er wordt de voorkeurgegeven aan transnationale projecten

B. Aard en omvang van het project

1. Begroting: Maximale subsidie per project: 100 000 EUR.
2. Plaats van de activiteiten: De activiteiten moeten plaatsvinden in één van de in aanmerking komende landen.
3. Subsidiabiliteitsperiode/duur van het project

Het project moet een aanvang nemen in de desbetreffende subsidiabiliteitsperiode.

De maximale subsidiabele duur is 18 maanden.