Een uittreksel uit De Fusillade te Leopoldsburg, 6 september 1944,
Marius P.R.Louche
, uitgegeven in eigen beheer, 2013 - Naar verslag


Moord in koelen bloede (blz 16)

Algemeen mag aangenomen worden dat de daders als volgt te werk gegaan zijn... Op 6 september 1944 in de namiddag, kwamen, vanuit de richting Balen-Neet, een tiental terugtrekkende Vlaamse SS'ers (samen met één Duitser, Erich Neufang, geboren op 5 november 1911) al fietsend Leopoldsburg binnengereden (33). Ter hoogte van de brouwerij Leopold, Nicolaylaan, hielden de SS'ers halt (34).

Terwijl enkelen de brouwerij omsingelden, om elke ontsnappingspoging te verijdelen, stormden anderen, gewapenderhand het tehuis Leopold III binnen. Een dertigtal politieke gevangenen, die daar van een maaltijd genoten, werden opnieuw aangehouden.

De SS'ers vroegen naar de reden van hun vroegere aanhouding, van hun aanwezigheid in de brouwerij Leopold, en door wie ze vrijgelaten waren? Vervolgens werden de ongelukkigen naar buiten geleid en met de handen tegen de muur van de brouwerij geplaatst. De SS-soldaten tastten de kleren van de politieke gevangenen af. Sommige gevangenen werden aldus van hun kostbare bezittingen beroofd. Steeds onder bedreiging van hun wapens voerden de SS'ers de groep gevangenen langs de steenweg van de Nicolaylaan tot aan het tramstation (35). Hier werden ze verplicht rechts af te zwenken, de treinsporen over te steken, vooraleer in een weide aan te komen, grenzende aan de Ijzerlei.

De SS'ers deden de ongelukkigen op één rij in de afwateringsgracht plaatst nemen. Hier werden ze dan met een mitrailleurgeweer neergeschoten. Ondertussen had een tweede groep SS-soldaten in het centrum van het dorp de klopjacht naar nog meer toekomstige slachtoffers ingezet. Een groep van wellicht negen gevangenen werd hierbij in de Vander Elststraat aangehouden en kort nadien naar de weide gebracht, waar ze eveneens op één rij, doch ditmaal voor de gracht werden opgesteld, om er neergeschoten te worden.

And last but not least werd door een van de trawanten, die in de Rijkswachtkazerne een fiets kwam zoeken, een vrijgekomen politieke gevangene, die opgeschrikt voor zijn leven wegvluchtte, genadeloos neergeschoten.

_______________________________

(33) Erich Neufang was SS-Rottenführer - SS-Ausbildungslager- Kasteel "HORST" te Schoten.
(34) Schriftelijk getuigenis,dd.28/04/1984, van de gepensioneerde Inspecteur van Politie, Leopold KOECKEL-BERG, uit Oostende. "Nadat de vrijgelaten politieke gevangenen Leopold KOECKELBERG en zijn collega's Adolf SAMPSON, Inspecteur van de Politie te Blankenberge en Marcel VANVEERDEGHEM, Politieagent te St.-Amandsberg, onderdak gevonden hadden in café "Quatre-Bras, bij Guillaume VAN DEN BALCK, begaven ze zich naar de brouwerij Leopold, om er te eten. Onderweg werden ze voorbij gefietst door tien of twaalf militairen, in Duits uniform, doch die Vlaams spraken. Ter hoogte van de brouwerij Leopold stopten de soldaten, plaatsen hun fietsen tegen de muur vooraleer de brouwerij binnen te gaan. KOECKELBERG meende dat de soldaten er gingen eten. KOECKELBERG en zijn vrienden besloten te wachten tot de militairen weer weg zouden fietsen... Enkele minuten later zagen ze hoe politieke gevangenen met de handen boven het hoofd door de militairen naar buiten geduwd werden. KOEKELBERG en zijn collega's besloten naar café "QUATRE-BRAS" terug te keren. Toen ze er aankwamen hoorden ze schoten van machinegeweren. Even later vernamen ze de afschuwelijke moord die begaan werd achter de brouwerij Leopold".
(35) Schriftelijk getuigenis, dd. 14/05/1988 van Jos HEYLEN, die toen woonachtig was in de Nicolaylaan, schuin tegenover de Brouwerij Leopold, waar de politieke gevangenen soep opgediend kregen. Samen met zijn broer Petrus (Hubert) bevond Jos HEYLEN zich aan het venster van hun domicilie toen zij SS-soldaten "politieke gevangenen" hebben zien opleiden in de richting van het tramstation... Toen één der militairen hun aanwezigheid waarnam gaf hij hun, in het Antwerps dialect, bevel zich van het venster te verwijderen.